Házirend

HÁZIREND

Cutler Fitness by Allure
EGER

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Házirend célja és feladata
1. § (1) A Házirend célja, hogy meghatározza a Cutler Fitness by Allure, Eger (3300 Eger, Liliom u. 1., továbbiakban: Cutler Gym) tartózkodó, továbbá a Cutler Gym szolgáltatásait igénybevevő személyek (a továbbiakban: szolgáltatást igénybe vevő személyek) és egyéb, a Cutler Gym területén tartózkodó személyek (a továbbiakban együtt: egyéb személyek) jogait, kötelezettségeit, továbbá egymás közötti magatartásukat, valamint rögzítse azokat az alapvető szabályokat, melyek lehetővé teszik a Cutler Gym szolgáltatásainak kiemelkedő színvonalon történő, biztonságos nyújtását, igénybevételét.
(2) A Házirend rögzíti ezen kívül a szolgáltatások rendeltetésszerű használatára, gépei, létesítményei, eszközei állagának megóvására, továbbá a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket is.
(3) A Cutler Gym jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, melyet az internetes oldalon (cutlereger.hu) és a Cutler Gymben tesz közzé.
A Házirend személyi és területi hatálya

2. § (1) Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a Cutler Gym területén a Cutler Gym szolgáltatásainak igénybevétele, vagy egyéb célból tartózkodik (szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személyek).

(2) A Házirend területi hatálya a Cutler Gym által használt területre terjed ki.
A vendégek, továbbá a látogatók a napi vagy havi Club tagságik, valamint bármilyen más belépésre jogosító iratok megvásárlásával jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

(3) A napi vagy havi Club tagsági megvétele, valamint a Cutler Gym területén bármilyen szolgáltatás igénybevétele, területének használata egyben a Házirend kifejezett elfogadását és tudomásulvételét jelenti.

3. § A Házirend megtekinthető a Cutler Gym recepcióján, továbbá az edzőterem internetes honlapján (cutlereger.hu).

A Cutler Gym nyitvatartási rendje

4. § (1) A Cutler Gym nyitvatartási ideje a következők szerint kerül meghatározásra:
Hétfő - Péntek: 06:00 - 00:00
Szombat - Vasárnap: 08:00 – 00:00

(2) A Cutler Gym fenntartja a jogot a nyitvatartási idő és az árak módosítására.

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

5. § A Cutler Gym területén az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:
1. Testépítő és fitnesz terem, testedzési és fizikai közérzetet javító szolgáltatás.
2. Ital, valamint egyéb élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás.

6. § (1) A Cutler Gym szolgáltatásai kizárólag érvényes napi vagy havi Club tagságival vagy egyéb, a Cutler Gym és egy másik fél által kötött szerződés, egyéb megállapodás keretében vehetők igénybe.

(2) Az edzőterem által kibocsátott bármely belépőkártya, havi Club tagsági, egyéb irat a szolgáltatást igénybe vevő tulajdonát képezi.

(3) A belépésre jogosító fenti iratok érvényességét a Cutler Gym minden belépéskor ellenőrzi. Minden vendég köteles a belépési jogosultság ellenőrzése céljából a belépésre jogosító okiratát bemutatni, szükség esetén aláírását adni. Amennyiben mindezt bármilyen okból megtagadja, vagy ellenőrzés nélkül vagy az ellenőrzést kikerülve kíván belépni, úgy a szolgáltatásból további indokolás nélkül kizárható.

(4) A napi Club tagsági napi egy belépésre és egy terem használatra jogosít fel.

(5) A havi Club tagságival rendelkezők naponta több alkalommal léphetnek be az edzőterembe és vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A határidők számításának szabályait a 7. §-sal összhangban kell értelmezni.

7. § A hónapokban megállapított határidő minden esetben 28 napot takar egy hónapra számítva.

8. § (1) A havi Club tagságik névre szólóak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet.

(2) A szolgáltatást igénybe vevők részére a ruhaváltáshoz, az arra nemenként kialakított öltözőhelyiségeket, valamint öltözőszekrényeket biztosít. Az öltözőszekrények használata kötelező, melyet csak az edzés idejére vehet igénybe a vendég. Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező. Az öltözőszekrényben tárolt dolgokért való felelősség szabályait a Felelősségi szabályok cím tartalmazza.

(3) A napi Club tagságos szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor a napi Club tagságos belépő kártyát a recepción leadni. Az napi Club tagságos belépő kártya elvesztése esetén a vendég köteles 1000,- Ft-ot a Cutler Gym részére megfizetni.

(4) A havi Club tagsági kártya és karóra árát a szolgáltatást igénybe vevő által fizetett díj nem tartalmazza. A havi Club tagsági kártya ára: 1500 Ft., elvesztése esetén 1500 Ft-ot számolunk fel az új kártya kiállításának költségére. A havi Club tagsági karóra ár: 3000 Ft, elvesztése esetén 3000 Ft-ot számolunk fel az új havi Club tagsági karóra kiállításának költségére.

(5) Törölköző térítés ellenében a recepción igényelhető. Elvesztése esetén 4000 Ft-ot számolunk fel.

(6) A talált tárgyakat minden, a Cutler Gym területén tartózkodó személy a recepción köteles leadni. A talált tárgyakat a Cutler Gym egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti.

9. § A Cutler Gym a beléptetés jogát fenntartja.

II. Fejezet
SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

Az eszközök használatával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos speciális rendelkezések

9. § (1) A Cutler Gym szolgáltatásai kizárólag megfelelő fizikai és egészségügyi, továbbá pszichés állapotban vehetők igénybe.

(2) A Cutler Gym szolgáltatásainak igénybevétele során a szolgáltatást igénybe vevő köteles a tisztaságra és a higiéniára vonatkozó, elvárható szabályokat betartani. A szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható.

(3) A Cutler Gym szolgáltatásai kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen nem balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során.

(4) A bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni tilos.

(5) A gyakorlatot végző, szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása szigorúan tilos.

(6) A sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés, stb. – a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetőek.

(7) A vizes helyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot, rongyot, intimbetétet, veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.

(8) Az edzőterem szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak szülő és személyi edző felügyeletével veheti igénybe.

A Cutler Gym területére bevihető tárgyakkal,
anyagokkal kapcsolatos rendelkezések

10. § A Cutler Gym területén a következő tevékenységek folytatása, továbbá tárgyak bevitele tilos:
1. dohányzás, szeszes ital, drogok, doppingszerek, narkotikumok fogyasztása,
2. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (lőfegyver, lőszer, robbanóanyagok, robbantószerek, pirotechnikai eszközök),
3. élő állat, étel, ital (kivéve a Cutler Gymben árusított termékek),
4. olyan tevékenységet folytatni, vagy magatartást tanúsítani, mely a Cutler Gym szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért,
5. a Cutler Gym engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni, reklámot és egyéb marketing anyagot elhelyezni, hang- és képfelvételt készíteni, zenét szolgáltatni, valamint szerencsejátékot szervezni, vagy abban részt venni.

11. § A Cutler Gym területén kizárólag az edzőteremben árusított termékek (ételek, italok, egyéb élelmiszerek) fogyaszthatók. Étkezni, továbbá bármilyen élelmiszert fogyasztani kizárólag az arra kijelölt helyen lehet.

12. § (1) A Cutler Gym területén kizárólag a Cutler Gym előzetes engedélye alapján helyezhetők el a következők:
1. vendéglátó egység, vendégeket kiszolgáló automata,
2. játékautomata, közhasznú elektromos készülékek, stb., valamint
3. reklám-, hirdetési- és egyéb marketing anyag.

(2) A szolgáltatást igénybe vevő, továbbá egyéb személyek kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével a Cutler Gymnek okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor a Cutler Gym köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.

(3) A Cutler Gym a területén sportoktató, sportedzői, valamint edzői tevékenységet végző edzők vonatkozásában reklám-, hirdetési- vagy egyéb marketing tevékenységet nem végez.

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szakmai támogatás

13. § (1) A Cutler Gymben kizárólag a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és normáknak megfelelő végzettségű, szakképzettségű és szakképesítésű, a Cutler Gym által engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai, sportoktatói, vagy sportedzői tevékenységet folytatni, oktatást, edzést, bármilyen képzést tartani.

(2) A szolgáltatást igénybe vevő személyek a személyi edzői szolgáltatásokkal kapcsolatban, kizárólag ezen személyektől kérhetnek és fogadhatnak el tanácsot.

(3) A Cutler Gym kizárja a felelősségét a más személyektől kapott tájékoztatás folytán bekövetkezett személyi sérülések, vagyoni károsodások, bármely kár vagy sérülés vonatkozásában.

(4) A Cutler Gym továbbá kijelenti, hogy a sportszakmai, sportoktatói, valamint sportedzői tevékenységet végző edzők tevékenységével összefüggésben semminemű felelősséget nem vállal.

(5) A további szabályokat az edzőkkel, sportoktatókkal, valamint sportedzőkkel megkötött megállapodások tartalmazzák.

(6) A sportszakmai, sportoktatói, valamint sportedzői tevékenységhez kapcsolódó szabályokat a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet tartalmazza.

Felelősségi szabályok

14. § (1) A Cutler Gym területén található eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatóak, a szolgáltatások kizárólag rendeltetésüknek megfelelően vehetők igénybe.

(2) A rendeltetésszerű használat tárgyában kizárólag a Cutler Gymmel munkaviszonyban álló személyzet, továbbá a Cutler Gymmel megállapodással rendelkező, megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező (személyi) edző által adott felvilágosítás és tájékoztatás fogadható el. A Cutler Gym területén tartózkodó más személyek által adott felvilágosítás elfogadásának következményeiért a Cutler Gym felelősséget nem vállal.

(3) A Cutler Gym nem vállal felelősséget továbbá az olyan személyi és vagyoni károk megtérítéséért, melyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a rendeltetésszerű használattal ellentétesen használja az eszközöket, vagy a károsodás a jogszabályok, továbbá a Házirend szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával maga okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó felel.

(4) A Cutler Gym területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, továbbá a Cutler Gym szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

(5) Cselekvőképtelen, alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló, vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a Cutler Gymet nem látogathatja. Várandós nő, kismama a Cutler Gym szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

15. § (1) A Cutler Gym területén bekövetkezett rendkívüli eseményeket, a berendezésekben keletkezett meghibásodásokat, és a Házirend megsértését az azt tapasztaló látogató köteles a további károk megakadályozása érdekében, késedelem nélkül a recepción jelezni. Amennyiben a látogató ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy köteles az ebből eredő károkat a Cutler Gymnek, vagy harmadik személy károsultaknak megtéríteni.

(2) A Cutler Gym szolgáltatásait igénybe vevők részére öltözőszekrényeket, valamint a recepciónál található értékmegőrző használatát biztosítja, mely térítésmentesen vehető igénybe. Az öltözőszekrény és értékmegőrző kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható, azokban csak fitnesz termek használatával alapvetően szorosan összefüggő tárgyak, ruházat, személyes holmi helyezhető el.

(3) A Cutler Gym nem vállal felelősséget az értéktárgyak, készpénz, egyéb rendkívüli értékek eltűnése esetén, melyek az értékmegőrző nem rendeltetésszerű, napi gyakorlatnak nem megfelelő használatából erednek, azaz amit a szolgáltatást igénybe vevők rendszerint nem szoktak egy edzőterembe, jelen esetben a Cutler Gymbe magukkal hozni.

(4) Az öltözőszekrény, értékmegőrző kulcsát a vendég köteles magánál, mások számára nem hozzáférhetően, biztonságban tartani. A Cutler Gym nem vállal semmilyen felelősséget az öltözőszekrényeken, értékmegőrzőn kívül, sportolás, edzés, várakozás közben a területén letett, elhelyezett tárgyakban bekövetkezett károkért, azok eltulajdonításáért, továbbá elvesztésért.

(5) A látogatók kötelesek a Cutler Gym részére megtéríteni az általuk okozott károkat.

Adatkezelés

16. § (1) Az Üzemeltető a Magyar Pályázati és Marketing Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Nánási út 75-77. E. ép. 9. lház. 903., cégjegyzékszám: 01-09-990789, adószám: 24107754-2-41, a továbbiakban: Adatkezelő) a vendég által a regisztráció során megadott személyes adatokat és képmást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján – esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig, avagy amennyiben a vendég kifejezett hozzájárulását adta hozzá további meghatározott ideig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenységre, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából kezeli.

(2) Az adatok törlése iránti kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az Adatkezelő a személyes adatokat nyilvántartásából törli. Az Adatkezelő kérésre az adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást nyújt.

(3) A vendéget megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. Amennyiben tiltakozása alapján meghozott adatkezelői döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információ szabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés nyilvántartási szám kiadása folyamatban van.

(4) Az információbiztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos további szabályokat a Cutler Gym Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések

17. § (1) A Cutler Gym minden termében, biztonsági, vagyonvédelmi célból kamerarendszer működik.

(2) A Cutler Gym látogatója kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybe vételével róla rögzített videó felvétel készülhet és azt a Cutler Gym a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, tárolja és használja fel.

(3) A szolgáltatást igénybe vevő, továbbá egyéb személy a szolgáltatás igénybevételével és a Házirend elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Cutler Gym tevékenységének, szolgáltatásainak bemutatására, népszerűsítésére készített képfelvételeket – ideértve különösen a mozgókép- és a fényképfelvételeket – a Cutler Gym akkor is felhasználhatja, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy, egyéb személy a képfelvételeken szerepel. A Cutler Gym vállalja, hogy a képfelvételeket kizárólag fenti célból – kivéve hatósági felhívásra történő adatszolgáltatás – használja fel, valamint továbbítja azt harmadik személyeknek.

(4) Erre figyelemmel a szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személy ezen képfelvételeken történő megjelenítésével összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat a Cutler Gymmel szemben, így különösen nem tilthatja le azok megjelenését, terjesztését, nem követelheti saját személyének felismerhetetlenné tételét, és azokkal összefüggésben nem érvényesíthet a Cutler Gymmel szemben semmilyen díjigényt, pénzbeli követelést.

III. Fejezet
A CUTLER GYM SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDLEKEZÉSEK

Testépítő és fitnesz terem

18. § (1) A gépek törölköző használata mellett vehetők igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépeket használat után letisztítani a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal és papírtörlővel. A testépítő és fitnesz teremben utcai cipő és papucs használata tilos.

(2) A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használt gépeket, kézi- és tárcsasúlyokat az edzést követően alaphelyzetbe visszaállítani, továbbá azokat a tároló helyükre visszahelyezni.

(3) Az edzőgépek és eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő személy alkatának és fizikai állapotának megfelelően, saját felelősségre használhatóak. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapotának alkalmatlansága ellenére a szolgáltatást igénybe veszi, az ennek következtében bekövetkezett személyi és anyagi károkért a Cutler Gym nem vállal felelősséget.

(4) A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépek használata, valamint a gyakorlatok végzése során fokozott körültekintéssel eljárni, azokat különösen úgy használni, illetve végezni, hogy mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztessék.

További rendelkezések

19. § (1) Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy, illetve egyéb személy jelen Házirendbe ütköző magatartást valósít meg, avagy a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapota alapján láthatóan nem alkalmas a szolgáltatások igénybe vételére, a Cutler Gym munkatársa jogosult erre figyelmeztetni.

(2) A Házirend szabályainak megszegése okán adott figyelmeztetés eredménytelensége esetén a Cutler Gym munkatársa jogosult ezen személyt távozásra felszólítani. Amennyiben a szolgáltatás igénybe vevő személy, több alkalommal a Házirendbe ütköző magatartást tanúsít, a Cutler Gym üzemeltetőjének döntése alapján a szolgáltatás igénybevételétől időlegesen, vagy véglegesen eltiltható.

(3) A Cutler Gym kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételét külön felszólítás nélkül szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatával korlátozza, vagy kizárja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adott személy (szolgáltatást igénybe vevő) viselkedése, magatartása, nyilatkozata, vagy bármilyen cselekménye a Cutler Gym üzletpolitikai, marketing és etikai elveivel, vagy érdekeivel ellentétes.

(4) Szolgáltatást igénybe vevő e rendelkezést kifejezetten elfogadja, és tudomásul veszi, hogy e jogát a Cutler Gym egyoldalúan gyakorolhatja.

(5) A szolgáltatás igénybevételében korlátozott, vagy kiutasított, és/vagy kizárt személy a Cutler Gymmel szemben semminemű anyagi megtérítési igényt nem támaszthat.

(6) A Cutler Gym munkatársa, intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben, jogosult az illetékes biztonsági szolgálat vagy hatóság értesítésére.

(7) A Cutler Gym területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt a szolgáltatást igénybe vevő személy elsődlegesen a recepción köteles késedelem nélkül jelezni továbbá a Cutler Gym munkatársának kérésére erről jegyzőkönyvben nyilatkozni.

(8) A rendkívüli eseményekhez, tűzjelzéshez (tűzriadó) vagy bombariadóhoz kapcsolódó szabályokat külön szabályozás tartalmazza.

(9) Rendkívüli esemény esetén a következő számok értesítendőek:
Általános segélyhívó (112), Mentők (104), Tűzoltóság (105), Rendőrség (107).

IV. Fejezet
HATLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

20. § Jelen Házirend 2021. február 01. napjával lép hatályba.

Eger, 2019. november 2.

Tóth Martin
Magyar Pályázati és Marketing Iroda Kft.
Ügyvezető